QueHuong TinhCa: RSTUVXYLogin 
VLINK HOME
Home QueHuong_TinhCa
 

QueHuong TinhCa: RSTUVXYPlay  Play RSTUVXY

Tình Ca và các nhạc phẩm Tình Tự Quê Hương
...tựa đề bắt đầu R, S, T, U, V, X, Y.

Songs
  Download    Play  SaiGonNiemNhoKhongTen
Sài Gòn Niềm Nhớ Không Tên
nhạc và lời: Nguyễn Đình Toàn
trình bày: Ngọc Lan
  Download    Play  SaiGonNiemNhoKhongTen NDToan KhanhLy
Sài Gòn Niềm Nhớ Không Tên
nhạc và lời: Nguyễn Đình Toàn
trình bày: Khánh Ly
  Download    Play  ThaNhuGiotMua PDuy BangKieu
Thà Như Giọt Mưa
nhạc: Phạm Duy
thơ: Nguyễn Tất Nhiên
trình bày: Bằng Kiều
  Download    Play  ThuCa PMCuong YenThu
Thu Ca
nhạc và lời: Phạm Mạnh Cương
trình bày: Yên Thu
  Download    Play  ThuHatChoNguoi BangKieu
Thu Hát Cho Người
nhạc và lời: Vũ Đức Sao Biển
trình bày: Bằng Kiều
  Download    Play  ThuHatChoNguoi ManhPhat YenThu
  Download    Play  ThuongHoaiNganNam PMCuong KhanhLy
Thương Hoài Ngàn Năm
nhạc và lời: Phạm Mạnh Cương
trình bày: Khánh Ly
  Download    Play  ThuongNhauNgayMua HopCa
Thương Nhau Ngày Mưa
nhạc và lời: Nguyễn Trung Cang
trình bày: Hợp Ca
  Download    Play  ThuongNhauNgayMua NTCang KhanhHa
Thương Nhau Ngày Mưa
nhạc và lời: Nguyễn Trung Cang
trình bày: Khánh Hà
  Download    Play  ThuQuyenRu DoanChuan LeDung
Thu Quyến Rũ
nhạc và lời: Đoàn Chuẩn
trình bày: Lê Dung
  Download    Play  ThuVeTrongMatEm PhamManhCuong ThaiThanh
Thu Về Trong Mắt Em
nhạc và lời: Phạm Mạnh Cương
trình bày: Thái Thanh
  Download    Play  ThuVeTrongMatEm PhamManhCuong TranThaiHoa
Thu Về Trong Mắt Em
nhạc và lời: Phạm Mạnh Cương
trình bày: Trần Thái Hòa
  Download    Play  ThuyenVienXu PhamDuy NguyenKhang
Thuyền Viễn Xứ
nhạc và lời: Phạm Duy
trình bày: Nguyên Khang
  Download    Play  ThuyThuVaBienCa YVu LeTam
Thủy Thủ và Biển Cả
nhạc và lời: Y Vũ
trình bày: Lê Tâm
  Download    Play  TiengXua DuongThieuTuoc AiXuan
Tiếng Xưa
nhạc và lời: Dương Thiệu Tước
trình bày: Ái Xuân
  Download    Play  TinhAnhLinhChien LamPhuong TruongVu
Tình Anh Lính Chiến
nhạc và lời: Lam Phương
trình bày: Trường Vũ
  Download    Play  TinhCha NgocSon LamGiaMinh
Tình Cha
nhạc và lời: Ngọc Sơn
trình bày: Lâm Gia Minh
  Download    Play  TinhKhucThangSau NTMien AiVan
Tình Khúc Tháng Sáu
nhạc và lời: Ngô Thụy Miên
trình bày: Ái Vân
  Download    Play  TinhNgheSi DoanChuanTuLinh LeDung
Tình Nghệ Sĩ
nhạc và lời: Đoàn Chuẩn - Từ Linh
trình bày: Lê Dung
  Download    Play  ToiDiGiuaHoangHon VanPhung KhanhHa
Tôi Đi Giữa Hoàng Hôn
nhạc và lời: Văn Phụng
trình bày: Khánh Hà
  Download    Play  TraiTimKhongNguYen LamTruong ThuPhuong
Trái Tim Không Ngủ Yên
nhạc và lời: Thanh Tùng
trình bày: Lam Trường - Thu Phương
  Download    Play  TraiTimKhongNguYen MyLinhBangKieu
Trái Tim Không Ngủ Yên
nhạc và lời: Thanh Tùng
trình bày: Mỹ Linh - Bằng Kiều
  Download    Play  TraLaiEmYeu PDuy KennyThai
Trả Lại Em Yêu
nhạc và lời: Phạm Duy
trình bày: Kenny Thái
  Download    Play  TroVeMaiNhaXua NNQ TranThaiHoa NgocHa
Trở Về Mái Nhà Xưa
nhạc: Nhạc Ngoại Quốc
lời Việt: Phạm Duy
trình bày: Ngọc Hạ
  Download    Play  TrungVuongKhungCuaMuaThu NamLoc NgocLan
Trưng Vương Khung Cửa Mùa Thu
nhạc: Nhạc Ngoại Quốc
lời Việt: Nam Lộc
trình bày: Ngọc Lan
  Download    Play  TruongCuTinhXua DKhanh HLan
Trường Cũ Tình Xưa
nhạc và lời: Duy Khánh
trình bày: Hương Lan
  Download    Play  TuGiongHatEm NTMien LinhChi
Từ Giọng Hat Em
nhạc và lời: Ngô Thụy Miên
trình bày: Linh Chi
  Download    Play  VaToiVanYeuEm DucHuy
Và Tôi Vẫn Yêu Em
nhạc và lời: Đức Huy
trình bày: Đức Huy
  Download    Play  VeDayAnh NguyenHien KhanhHa
Về Đây Anh
nhạc và lời: Nguyễn Hiền
trình bày: Khánh Hà
  Download    Play  VeDayNgheEm TranQuangLoc ThaiThanh
Về Đây Nghe Em
nhạc và lời: Trần Quang Lộc
trình bày: Thái Thanh
  Download    Play  VeDayNgheEm TranQuangLoc ThuPhuong
Về Đây Nghe Em
nhạc và lời: Trần Quang Lộc
trình bày: Thu Phương
  Download    Play  VeDuoiMaiNha XuanTien ThanhThuy
Về Dưới Mái Nhà
nhạc và lời: Xuân Tiên
trình bày: Thanh Thúy
  Download    Play  VeDuoiMaiNha XuanTien ThanhTuyen
Về Dưới Mái Nhà
nhạc và lời: Xuân Tiên
trình bày: Thanh Tuyền
  Download    Play  VinhBietSaiGon NamLoc KhanhLy
Vĩnh Biệt Sài Gòn
nhạc và lời: Nam Lộc
trình bày: Khánh Ly
  Check:  All | NoneSelected:   Play