(Xin ba^'m va`o ca'c so^' co' ga.ch du+o+'i dde^? nghe)

Thiên hồi ký Trại Kiên Giam của Nguyễn Chí Thiệp do Trần Nam diễn đọc và Huy Phong thực hiện kỹ thuật.

Thiên hồi ký Trại Kiên Giam đưa chúng ta trở về với những trang sử đau thương của dân tộc; mở đầu bằng ngày 30 tháng Tư năm 1975; ngày mà hàng triệu người phải rời xa đất Mẹ; ngày mở đầu một địa ngục cho hàng trăm ngàn chiến sĩ, quân, cán, chính Việt Nam Cộng Hòa bất khuất. Thiên hồi ký Trại Kiên Giam trình bày tất cả những bi thảm của một trong những trại tù kiên cố cộng sản được gọi là cải tạo và những khổ đau bất hạnh trong một xã hội có nhiều tầng địa ngục được gọi là thiên đường...

-----------------------------------

Nguyễn Chí Thiệp sinh năm 1944 tại Quảng Nam, học các trường Phan Chu Trinh Ðà Nẵng và Chu Văn An Sài Gòn. Tốt nghiệp Học Viện Quốc Gia Hành Chánh 1965 - 1969, trường Bộ Binh Thủ Ðức 1966, Chính Trị Kinh Doanh Ðà Lạt 1970.

Năm 1975 không trình diện học tập, bị bắt tháng 9 năm 1976 trong khi chuẩn bị vượt biên. Bị giam tại các trại giam Sở Công An Thành Phố, Phan Ðăng Lưu và Chí Hòa. Cải tạo lao động tại các trại Z-30A Long Khánh, A-20 Xuân Phước Phú Yên. Ðược thả tháng 2 năm 1988. Vượt biên đến đảo Pulau Bidong, Mã Lai, tháng 5 năm 1988. Cư trú tại Hoa Kỳ từ tháng 10 năm 1989.

 

Nguye^~n Chi' Thie^.p sinh na(m 1944 ta.i Qua?ng Nam, ho.c ca'c tru+o+`ng Phan Chu Trinh D-a` Na(~ng va` Chu Va(n An Sa`i Go`n. To^'t nghie^.p Ho.c Vie^.n Quo^'c Gia Ha`nh Cha'nh 1965 - 1969, tru+o+`ng Bo^. Binh Thu? D-u+'c 1966, Chi'nh Tri. Kinh Doanh D-a` La.t 1970.

Na(m 1975 kho^ng tri`nh die^.n ho.c ta^.p, bi. ba('t tha'ng 9 na(m 1976 trong khi chua^?n bi. vu+o+.t bie^n. Bi. giam ta.i ca'c tra.i giam So+? Co^ng An Tha`nh Pho^', Phan D-a(ng Lu+u va` Chi' Ho`a\. Ca?i ta.o lao d-o^.ng ta.i ca'c tra.i Z-30A Long Kha'nh, A-20 Xua^n Phu+o+'c Phu' Ye^n. D-u+o+.c tha? tha'ng 2 na(m 1988. Vu+o+.t bie^n d-e^'n d-a?o Pulau Bidong Ma~ Lai tha'ng 5 na(m 1988. Cu+ tru' ta.i Hoa Ky` tu+` tha'ng 10 na(m 1989.


 


VLINK Home

for mobile, please click here