Thân gửi những bạn đồng đội thuộc Sở Phòng Vệ Duyên Hải và Lực Lượng Hải Tuần

Email: camtran11@yahoo.com
Trích Nguyệt San Đoàn Kết - Austin, Texas. Tác giả giữ bản quyền -
Mọi trích đăng cần được sự đồng ý. Cám ơn

    Mục Lục

South Vietnamese soldier

 Người Lính
   Việt Nam
  Cộng Hòa

 

VLINK Home

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

Phần Mở Đầu
Sơ Lược Về Các Tổ Chức Xâm Nhập Miền Bắc
Các Đường Xâm Nhập
Thay Đổi Hệ Thống Chỉ Huy

Kế Hoạch 34A (OPLAN 34A)
Thành Lập MACSOG Và Nha Kỹ Thuật
Sở Phòng Vệ Duyên Hải
Một Số Hoạt Động

PTF và Biến Cố Vịnh Bắc Việt
Khả Năng Phòng Duyên Bắc Việt
Thiệt Hại
Một Số Ngộ Nhận Và Nghi Vấn Về LLHT


Trần Đỗ Cẩm
(Tháng 12 năm 1999)